De kracht van kort cyclische aansturing van de productie

Een nette, schone en veilige productieomgeving. Processen die op orde en in cadans komen. En teams die daardoor uiterst efficiënt en resultaatgericht werken. Het is de wens van elk managementteam in de procesindustrie. Om er te komen is er de kracht van kort cyclisch sturen. 

Vanuit visie, strategie en jaarplannen wordt inzichtelijk wat er binnen productieorganisaties moet gaan lopen en wat de verwachtingen zijn. De grootste valkuil is de verwachting dat de operatie op afstand aangestuurd kan worden en dat het ‘vanzelf gaat gebeuren’ in het verbeter- en veranderproces. Echter, hoe dichter op de productielijnen er wordt aangestuurd en hoe directer signalering, actie en interventies kunnen plaatsvinden, hoe succesvoller het resultaat op korte én lange termijn zal zijn. Een goede doorvertaling van doelen en verwachtingen naar het middenmanagement is de eerste stap. Op basis daarvan is het vervolgens voor productie- en teamleiders zaak de productie kort cyclisch aan te sturen.

Visuele waarneming

In de praktijk betekent het dat concreet gemaakte afspraken direct aan de lijn worden gemonitord. Worden alle veiligheidsinstructies door iedereen nageleefd? Worden op de afgesproken wijze data en productieafwijkingen uniform geregistreerd en teruggekoppeld? En heel actueel: houdt iedereen zich aan de ingestelde coronamaatregelen? Het zijn zaken die betrekkelijk eenvoudig visueel waarneembaar zijn. En dus vormen looprondes van productie- en teamleiders de basis van kort cyclische aansturing.

Direct aanspreken; directe actie

De kern van deze vorm van aansturing is niet alleen de directe signalering, maar vooral het direct aanspreken van medewerkers op gemaakte afspraken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. En het direct overgaan tot actie. Geen haarnetje op terwijl dat wel is afgesproken in het kader van de veiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen? Registratieformulier niet ingevuld of een afwijkingen niet genoteerd? Niets beter om daarover direct het gesprek aan te gaan waarna de corrigerende actie direct volgt.

Fundament voor hogere prestaties

Het is een aanpak die vraagt om stevigheid, openheid en directe dialogen aan de lijn. Niet bang zijn voor het gesprek en de confrontatie. Het grote voordeel is dat er niet alleen direct gestuurd wordt op basis van gemaakte afspraken en gestelde doelen, maar dat diezelfde afspraken en doelen steeds meer in de haarvaten van de totale organisatie komen te zitten. Mensen zullen elkaar er ook onderling op gaan aanspreken. Vanuit één gedeeld referentiekader komt dan de basis op orde en komt de operatie in cadans. Daarmee is het fundament gelegd om ook verdere verbetertrajecten te starten en prestaties en resultaten naar hogere niveaus te tillen.

Ronald Visser

Partner ARV Group

'Vanuit één gedeeld referentiekader komt de basis op orde en komt de operatie in cadans'

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then